Urgenţe gaze

Anunţaţi orice defecţiune tehnică a instalaţiei de gaze naturale la numerele de telefon:
021 9281 - Număr unic la nivel naţional
0800 877 778 - TelVerde

Contractare online

Contractare online Rapid, comod și simplu! Poţi alege o oferta dedicată şi încheia un contract direct în online.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.

Descărcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism, iar acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația engiemobile    

Agenţia online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Call Center

021 9366 prefix local (936)
Disponibil Luni - Vineri În intervalul  orar 08:30 - 19:00

Investitori

Informarea investitorilor privind plata dobânzii aferente obligaţiunilor emise de companie

GDF SUEZ Energy România S.A., anunţă plata dobânzii numărul 2 aferente obligaţiunilor emise conform deciziei nr. 1/5 din data de 28.08.2012 şi în conformitate cu Prospectul de emisiune aprobat prin Decizia nr. 807/25 septembrie 2012, emisă de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Plata se va realiza prin intermediul BRD - Groupe Société Générale  – agentul de plată selectat – la data de 30 octombrie 2014, către deţinătorii de obligaţiuni GDF SUEZ Energy România S.A. înscrişi în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni ţinut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 16 Octombrie 2014. Dobânda va fi calculată în conformitate cu prevederile paragrafului 4.7 Dobânda din Prospectul de emisiune. Modalităţi de plată a dobânzii către Investitori:
 • Plata dobânzii nr 2 aferente obligaţiunilor emise de GDF Suez Energy Romania se va face în RON prin virament bancar într-un cont denominat în RON indicat de către beneficiar după cum urmează:
 • Pentru Deţinătorii de Obligaţiuni, care au cumpărat Obligaţiuni în cadrul Ofertei iniţiale, plata se va face prin transfer bancar în contul bancar menţionat pe Formularul de Subscriere sau într-un cont specificat ulterior Agentului de Plată  de către Deţinătorul de Obligaţiuni cu cel târziu 5 Zile Lucrătoare înainte de Data Plăţii Dobânzii.
 • Pentru toţi ceilalti Deţinători de Obligaţiuni, plăţile se vor face prin virament bancar într-un cont care va fi specificat Agentului de Plată de către Deţinătorul de Obligaţiuni , cu cel târziu 5 Zile Lucrătoare înainte de Data Plăţii Dobânzii.
 • Comisioane bancare: Agentul de plată nu va percepe Deţinătorilor de Obligaţiuni ale Emitentului comisioane din sumele de plată. Orice comisioane percepute de băncile intermediare cu privire la plăţile la care se face referire aici, vor fi suportate de către Deţinătorii de Obligaţiuni.
 • Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii rămân la dispoziţia Emitentului, putând fi solicitate acestuia până la expirarea termenului legal de prescriere.
 • Informaţii suplimentare privind procedura de plată a dobânzii aferente obligaţiunilor GDF SUEZ Energy România, pot fi solicitate la adresa de email titluri@brd.ro sau la urmatoarele numere de telefon: +4 021 200 8385 sau +4 021 200 8387.
Eric Stab Presedinte Director General  

Anexa 1

Documente necesare pentru adăugarea / modificarea conturilor bancare ale Deţinătorilor de obligaţiuni:
 1. 1.     PERSOANE FIZICE
1.1. pentru deţinătorii persoane fizice – în nume propriu
 • Carte de identitate valabilă
Carte de identitate înseamnă cartea de identitate cu codul numeric personal pentru cetăţenii români sau paşaportul cu codul de identificare pentru cetăţenii străini.
 • Dacă este cazul, documentul de schimbare a numelui + fotocopie.
Dacă Deţinătorul de Obligaţiuni – persoană fizică este minor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi doreşte să încaseze personal sumele datorate acestuia, Deţinătorul de Obligaţiuni va depune, pe lângă documentele enumerate mai sus, acordul reprezentantului său legal. Dacă sumele sunt încasate de reprezentantul legal / tutore / curator, documentele necesare vor fi cele de la punctul 1.2/1.3 de mai jos. 1.2. pentru deţinătorii cu vârsta sub 14 ani, prin reprezentantul lor legal / tutore:
 • Certificatul de naştere al deţinătorului
 • Dacă este cazul, documentul juridic care stabileşte tutela + fotocopie
 • Cartea de identitate a reprezentantului legal sau a tutorelui + fotocopie
1.3. pentru deţinătorii care sunt persoane cu dezabilităţi – prin curator:
 • Cartea de identitate a deţinătorului ;
 • Documentul juridic care stabileşte curatela + fotocopie;
 • Cartea de identitate a curatorului + fotocopie.
1.4. pentru deţinătorii persoane fizice – prin împuterniciţi:
 • Procură specială în original sau o copie legalizată a unei procuri generale;
 • Cartea de identitate a împuternicitului + fotocopie.
1.5 PENTRU DEŢINĂTORII PERSOANE FIZICE care şi-au schimbat NUMELE:
 • Cartea de identitate ;
 • Certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ / documentul administrativ de schimbare a numelui + fotocopie
1.6. pentru moştenitorii deţinătorilor persoane fizice
 • Certificat de moştenitor;
 • Actul de identitate al moştenitorului.
În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, aceştia vor împuternici pe unul dintre ei sau un terţ printr-o procură specială. Agentul de Plată va efectua plata datorată deţinătorului decedat într-un singur cont indicat de moştenitor în procura specială. În cazul în care există mai mulţi moştenitori, nu se pot face plăţi parţiale. Pentru toate categoriile menţionate mai sus, în cazul plăţilor în alte bănci decât BRDla documentele de mai sus se va adăuga şi un extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul sau un justificativ emis de bancă, indicând deţinătorul contului bancar menţionat mai sus. Deţinătorul contului poate fi doar Deţinătorul Obligaţiunilor sau, după caz, unul dintre moştenitorii sau împuterniciţii Deţinătorului Obligaţiunilor.
 1. 2.     persoane juridice / alte entităţi
 • Certificatul de înregistrare al persoanei juridice / entităţii la Registrul Comerţului / alt document echivalent care certifică înregistrarea persoanei juridice / entităţii la autoritatea competentă – 1 fotocopie
 • Actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz;
 • Actul constatator emis de Registrul Comerţului / document echivalent emis de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 de zile, indicând reprezentantul legal al companiei - 1 fotocopie;
 • Procură în original sau o copie legalizată, dacă va fi necesar.
  În cazul plăţilor prin transfer bancar către alte bănci decât BRDla documentele de mai sus se va adăuga şi un extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul sau un justificativ emis de bancă, indicând deţinătorul contului bancar menţionat mai sus. Deţinătorul contului poate fi numai Deţinătorul Obligaţiunilor sau, după caz, împuternicitul acestuia. În cazul fondurilor de pensii, acestea trebuie să depună următoarele documente:
 • Certificat constatator al societăţii care administrează fondurile, nu mai vechi de 30 de zile, indicând reprezentantul legal al societăţii care administrează fondurile - 1 fotocopie / certificatul de înregistrare / alt document echivalent emis de autoritatea competentă pentru societatea care administrează fondurile care administrează fondurile – 1 fotocopie;
 • Decizia organului de reglementare care atestă autorizarea societăţii de administrare a fondurilor şi a fondului de pensii - 1 fotocopie;
 • Copie a actului de identitate valabil a reprezentantului legal al societăţii de administrare a fondurilor.
Aceste documente referitoare la fondurile de pensii nu vor fi analizate de Agentul de Plată, ci doar transmise mai departe Emitentului.
 1. 3.     În cazul în care băncile custode / societăţile de investiţii financiare solicită ca sumele datorate clienţilor acestora să fie transferate în conturile clienţilor lor sau în contul client deschis la banca custode / societatea de investiţii financiare, vor fi depuse următoarele documente:
 • Scrisoare originală semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al băncii custode / societăţii de investiţii financiare sau al departamentului specializat în astfel de operaţiuni, prin care se solicită plata şi se menţionează datele de identificare a clienţilor şi numărul de Obligaţiuni emise de Emitent şi deţinute de fiecare client la banca custode / societatea de investiţii financiare, precum şi conturile în care trebuie efectuat transferul; dacă printre clienţii băncii custode / societăţii de investiţii financiare se numără şi fonduri de pensii, acest lucru va fi menţionat în scrisoare;
 • Fotocopie după documentul care atestă calitatea solicitantului de reprezentant legal al băncii custode / societăţii de investiţii financiare / departamentului specializat in astfel de operaţiuni pentru persoana care semnează scrisoarea respectivă;
 • Fotocopie după documentul care atestă că banca custode / societatea de investiţii financiare este împuternicită să solicite şi să încaseze sumele în numele clienţilor;
 • Fotocopii ale actelor de identitate / certificatelor de înregistrare ale Deţinătorilor de obligaţiuni, clienţi ai băncii custode / societăţii de investiţii financiare.
Dacă documentele sunt scrise în altă limbă decât româna, acestea trebuie depuse cu apostilă / supralegalizare, dacă este cazul, şi cu o traducere legalizată în limba română. Toate justificativele vor fi marcate „conform cu originalul” şi vor fi semnate de deţinători / moştenitorii / împuterniciţii acestora. BRD îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare ca urmare a analizării cererilor.
14 octombrie 2014

Situaţiile Financiare Consolidate Interimare ale GDF SUEZ Energy România la data de 30 iunie 2014

GDF SUEZ Energy România S.A. informează acţionarii şi investitorii despre situaţiilor financiare consolidate interimare încheiate la 30 iunie 2014.
30 iunie 2014

Situaţiile financiare consolidate ale GDF SUEZ Energy România aferente exerciţiului financiar 2013

GDF SUEZ Energy România S.A. informează acţionarii şi investitorii despre aprobarea situaţiilor financiare consolidate IFRS ale companiei pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013,  aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 25 aprilie 2014.
25 aprilie 2014

Informare privind plata dobânzii nr.1 aferente obligaţiunilor emise de GDF SUEZ Energy România

GDF SUEZ Energy România S.A. anunţă plata primei dobânzi aferente obligaţiunilor emise conform Deciziei Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/5 din data de 28.08.2012 şi în conformitate cu Prospectul de emisiune aprobat prin Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 807 din data de 25.09.2012. Plata se va realiza prin intermediul BRD - Groupe Société Générale – agentul de plată – la data de 30 octombrie 2013, către deţinătorii de obligaţiuni GDF SUEZ Energy România S.A. înscrişi în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni ţinut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 16 octombrie 2013. Caracteristici ale plăţii - Dobânda numărul 1: Dobânda va fi calculată în conformitate cu prevederile paragrafului 4.7 Dobânda din Prospectul de emisiune utilizând următoarea formulă : D = /360 termenii formulei fiind explicitaţi în cadrul aceluiaşi paragraf menţionat mai sus. Modalitati de plata a dobanzii către Investitori:
 • Plata dobânzii nr. 1 aferente obligatiunilor emise de GDF SUEZ Energy România se va face în RON prin virament bancar într-un cont denominat în RON indicat de către beneficiar după cum urmează:
  • Pentru Deţinătorii de Obligaţiuni, care au cumpărat Obligaţiuni în cadrul Ofertei iniţiale, plata se va face prin transfer bancar în contul bancar menţionat pe Formularul de Subscriere sau într-un alt cont specificat ulterior Agentului de Plată de către Deţinătorul de Obligaţiuni cel mai târziu, cu 5 Zile Lucrătoare înainte de Data Plăţii Dobânzii.
  • Pentru toti ceilalti Deţinători de Obligaţiuni, plăţile se vor face prin virament bancar într-un cont care va fi specificat Agentului de Plată de către Deţinătorul de Obligaţiuni , cel mai târziu, cu 5 Zile Lucrătoare înainte de Data Plăţii Dobânzii.
 
 • Comisioane bancare: Agentul de plata nu va percepe Detinatorilor de obligatiuni ale Emitentului comisioane din sumele de plata. Orice comisioane percepute de băncile intermediare cu privire la plăţile la care se face referire aici, vor fi suportate de către Deţinătorii de Obligaţiuni.
 • Sumele neplatite catre investitori în intervalul de plată a dobânzii , rămân la dispoziţia Emitentului, putând fi solicitate acestuia până la expirarea termenului legal de prescriere.
 • Documentele suport necesare plătii împreuna cu o cerere scrisa semnată de deţinătorul de obligaţiuni, se vor transmite la adresa: “Directia Titluri - BRD METAV- Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania”.
 • Informatii suplimentare privind procedura de plata a dobanzii aferente obligatiunilor GDF SUEZ Energy România, pot fi solicitate la adresa de email titluri@brd.ro sau la urmatoarele numere de telefon: +4 021 200 8385 sau +4 021 200 8387.
Preşedinte Director General Eric Stab Denumirea entităţii emitente: S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. Sediul social: Bucureşti, Bd. Mărăşeşti, Nr. 4-6, sector 4 Cod Unic de Inregistrare: RO 13093222 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/5447/2000 Capital social subscris şi vărsat: 198.488.600 lei

Anexa 1 

Documente necesare pentru adăugarea / modificarea conturilor bancare ale Deţinătorilor de obligaţiuni: 1.    PERSOANE FIZICE 1.1. PENTRU DEŢINĂTORII PERSOANE FIZICE – ÎN NUME PROPRIU
 • Carte de identitate valabilă – 1 fotocopie
Carte de identitate înseamnă cartea de identitate cu codul numeric personal pentru cetăţenii români sau paşaportul cu codul de identificare pentru cetăţenii străini.
 • Dacă este cazul, documentul de schimbare a numelui  -1 fotocopie.
Dacă Deţinătorul de obligaţiuni – persoană fizică este minor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi doreşte să încaseze personal sumele datorate acestuia, Deţinătorul de Obligaţiuni va depune, pe lângă documentele enumerate mai sus, acordul reprezentantului său legal. Dacă sumele sunt încasate de reprezentantul legal / tutore / curator, documentele necesare vor fi cele de la punctul 1.2/1.3 de mai jos. 1.2. PENTRU DEŢINĂTORII CU VÂRSTA SUB 14 ANI, PRIN REPREZENTANTUL LOR LEGAL / TUTORE
 • Certificatul de naştere al deţinătorului – 1 fotocopie
 • Dacă este cazul, documentul juridic care stabileşte tutela  - 1 fotocopie
 • Cartea de identitate a reprezentantului legal sau a tutorelui-  1 fotocopie
1.3. PENTRU DEŢINĂTORII CARE SUNT PERSOANE CU DEZABILITĂŢI – PRIN CURATOR:
 • Cartea de identitate a deţinătorului – 1 fotocopie;
 • Documentul juridic care stabileşte curatela  - 1 fotocopie;
 • Cartea de identitate a curatorului  - 1 fotocopie.
1.4. PENTRU DEŢINĂTORII PERSOANE FIZICE – PRIN ÎMPUTERNICIŢI:
 • Procură specială în original sau o copie legalizată a unei procuri generale;
 • Cartea de identitate a împuternicitului  - 1 fotocopie.
1.5 PENTRU DEŢINĂTORII PERSOANE FIZICE care şi-au schimbat NUMELE:
 • Cartea de identitate – 1 fotocopie;
 • Certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ / documentul administrativ de schimbare a numelui  - 1 fotocopie
1.6. PENTRU MOŞTENITORII DEŢINĂTORILOR PERSOANE FIZICE
 • Certificat de moştenitor - 1 fotocopie;
 • Actul de identitate al moştenitorului – 1 fotocopie.
În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, aceştia vor împuternici pe unul dintre ei sau un terţ printr-o procură specială. Agentul de Plată va efectua plata datorată deţinătorului decedat într-un singur cont indicat de moştenitor în procura specială. În cazul în care există mai mulţi moştenitori, nu se pot face plăţi parţiale. Pentru toate categoriile menţionate mai sus, în cazul plăţilor în alte bănci decât BRD, la documentele de mai sus se va adăuga şi un extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul sau un document justificativ emis de bancă, indicând deţinătorul contului bancar menţionat mai sus. Deţinătorul contului poate fi doar Deţinătorul Obligaţiunilor sau, după caz, unul dintre moştenitorii sau împuterniciţii Deţinătorului Obligaţiunilor. 2. PERSOANE JURIDICE / ALTE ENTITĂŢI
 • Certificatul de înregistrare al persoanei juridice/entităţii la Registrul Comerţului/alt document echivalent care certifică înregistrarea persoanei juridice / entităţii la autoritatea competentă – 1 fotocopie
 • Actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz – 1 fotocopie;
 • Actul constatator emis de Registrul Comerţului/document echivalent emis de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 de zile, indicând reprezentantul legal al companiei - 1 fotocopie;
 • Procură în original sau o copie legalizată, dacă va fi necesar.
În cazul plăţilor prin transfer bancar către alte bănci decât BRD, la documentele de mai sus se va adăuga şi un extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul sau un document justificativ emis de bancă, indicând deţinătorul contului bancar menţionat mai sus. Deţinătorul contului poate fi numai Deţinătorul Obligaţiunilor sau, după caz, împuternicitul acestuia. În cazul fondurilor de pensii, acestea trebuie să depună următoarele documente:
 • Certificat constatator al societăţii care administrează fondurile, nu mai vechi de 30 de zile, indicând reprezentantul legal al societăţii care administrează fondurile - 1 fotocopie / certificatul de înregistrare / alt document echivalent emis de autoritatea competentă pentru societatea care administrează fondurile care administrează fondurile – 1 fotocopie;
 • Decizia organului de reglementare care atestă autorizarea societăţii de administrare a fondurilor şi a fondului de pensii - 1 fotocopie;
 • Copie a actului de identitate valabil a reprezentantului legal al societăţii de administrare a fondurilor.
3.    În cazul în care BĂNCILE CUSTODE / SOCIETĂŢILE DE INVESTIŢII FINANCIARE solicită ca sumele datorate clienţilor acestora să fie transferate în conturile clienţilor lor sau în contul client deschis la banca custode/societatea de investiţii financiare, vor fi depuse următoarele documente:
 • Scrisoare originală semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al băncii custode / societăţii de investiţii financiare sau al departamentului specializat în astfel de operaţiuni, prin care se solicită plata şi se menţionează datele de identificare a clienţilor şi numărul de Obligaţiuni emise de Emitent şi deţinute de fiecare client la banca custode/societatea de investiţii financiare, precum şi conturile în care trebuie efectuat transferul; dacă printre clienţii băncii custode / societăţii de investiţii financiare se numără şi fonduri de pensii, acest lucru va fi menţionat în scrisoare;
 • Fotocopie după documentul care atestă calitatea solicitantului de reprezentant legal al băncii custode/societăţii de investiţii financiare/departamentului specializat in astfel de operaţiuni pentru persoana care semnează scrisoarea respectivă;
 • Fotocopie după documentul care atestă că banca custode/societatea de investiţii financiare este împuternicită să solicite şi să încaseze sumele în numele clienţilor;
 • Fotocopii ale actelor de identitate/certificatelor de înregistrare ale Deţinătorilor de obligaţiuni, clienţi ai băncii custode/societăţii de investiţii financiare.
Dacă documentele sunt scrise în altă limbă decât româna, acestea trebuie depuse cu apostilă / supralegalizare, dacă este cazul, şi cu o traducere legalizată în limba română. Toate justificativele vor fi marcate „conform cu originalul” şi vor fi semnate de deţinători/ moştenitorii/împuterniciţii acestora. BRD  îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare ca urmare a analizării cererilor. 
17 octombrie 2013

Informare privind încheierea unor contracte de credit pe termen mediu

GDF SUEZ Energy România informează acţionarii şi investitorii, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006, că în data de 14/10/2013 a încheiat două contracte de credit pe termen mediu, în valoare totală de 180 milioane lei, în scopul finanţării activităţii curente. Garanţiile constituite pentru contractarea acestor contracte sunt sub forma ipotecii pe conturile deschise la băncile creditoare. Preşedinte Director General Eric Stab Denumirea entităţii emitente: S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. Sediul social: Bucuresti, Bd. Mărăsesti nr. 4-6, sect 4 Cod Unic de Inregistrare: RO 13093222 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/5447/2000 Capital social subscris şi vărsat: 198.488.600 lei
16 octombrie 2013

Situaţiile financiare consolidate interimare ale GDF SUEZ Energy Romania la 30 iunie 2013

GDF SUEZ Energy România S.A. informează acţionarii şi investitorii despre aprobarea situaţiilor financiare consolidate interimare ale companiei încheiate la data de 30 iunie 2013.
30 august 2013

Situaţiile financiare consolidate ale GDF SUEZ Energy România pentru exerciţiului financiar 2012

GDF SUEZ Energy România S.A. informează acţionarii şi investitorii despre aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale companiei pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 19 aprilie 2013.
20 aprilie 2013

GDF SUEZ Energy România finalizează cu succes prima emisiune de obligaţiuni corporative

GDF SUEZ Energy România a lansat, în premieră pentru piaţa de capital românească, o emisiune de obligaţiuni în valoare de 250 milioane de lei care a fost subscrisă cu succes de mai mulţi investitori calificaţi. Obligaţiunile au o rată anuală a dobânzii de 7.4%, o maturitate de 5 ani şi vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti în jurul datei de 20 noiembrie 2012. Emisiunea a generat un interes deosebit în piaţa de capital, demonstrând astfel încrederea investitorilor în soliditatea modelului de business al companiei. Eric Stab, Preşedinte Director General al GDF SUEZ Energy România, a declarat cu această ocazie : “Această operaţiune, o premieră atât pentru noi cât şi pentru piaţa de capital locală, reprezintă o etapă majoră în diversificarea surselor de finanţare pentru programul de dezvoltare al companiei şi consolidează angajamentul nostru de actor economic local. GDF SUEZ este prezent în România în trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate şi servicii energetice şi de mediu. Filiala cea mai importantă a Grupului, GDF SUEZ Energy România, este activă în domeniile: furnizare de gaze naturale şi electricitate, distribuţie de gaze naturale, producţie de electricitate şi servicii energetice. GDF SUEZ Energy România dispune de un portofoliu de circa 1,4 milioane clienţi,  gestionează o reţea de distribuţie de 17.000 km şi are aproximativ 4000 de salariaţi.
22 octombrie 2012
2 din 2 1 2