Urgenţe gaze

Dacă simți miros de gaz sau observi orice defecțiune tehnică în alimentarea cu gaze naturale anunță operatorul de distribuție din zona ta. Datele de contact ale acestuia le găsești pe prima pagină a facturii de gaz.

Contractare online

Contractare online Rapid, comod și simplu! Poţi alege o oferta dedicată şi încheia un contract direct în online.  

Utile

Aici poţi accesa rapid cele mai importante informaţii despre factură, modalităţi de plată sau alte subiecte de interes pentru tine.

Descărcă aplicaţia

Viața înseamnă dinamism, iar acum nu mai ai grija facturilor, plăților și transmiterii indexului autocitit: le ai pe toate în aplicația engiemobile    

Agenţia online

Agenţia online este platforma ENGIE unde puteţi transmite indexul autocitit, vizualiza istoricul facturilor şi al consumului, puteţi plăti factura online şi nu numai.

Call Center

021 9366 prefix local (936)
Disponibil Luni - Vineri În intervalul  orar 08:30 - 19:00

GDF SUEZ Energy România S.A. informează investitorii privind plata dobânzii aferente obligaţiunilor emise de companie

GDF SUEZ Energy România S.A. anunţă plata dobânzii numărul 3 aferente obligaţiunilor emise conform deciziei nr. 1/5 din data de 28.08.2012 şi în conformitate cu Prospectul de emisiune aprobat prin Decizia nr. 807/25 septembrie 2012, emisă de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Plata se va realiza prin intermediul BRD – Groupe Société Générale („BRD”) – agentul de plată selectat – la data de 30 octombrie 2015, către deţinătorii de obligaţiuni GDF SUEZ Energy România S.A. înscrişi în Registrul deţinătorilor de obligaţiuni ţinut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 16 Octombrie 2015.

Dobânda va fi calculată în conformitate cu prevederile paragrafului 4.7 Dobânda din Prospectul de emisiune, utilizând următoarea formulă:

D = (d x N x VN) / 360

“d” = Rata de dobândă (7.40%)

“N” = Perioada dobânzii (30.10.2014 – 29.10.2015)

“VN” = Valoarea Nominala (10,000 RON)

termenii formulei fiind explicitati in cadrul aceluiasi paragraf mentionat mai sus.

Modalităţi de plată a dobânzii către Investitori:

 • Plata dobânzii nr 3 aferente obligaţiunilor emise de GDF Suez Energy Romania se va face în RON prin virament bancar într-un cont denominat în RON indicat de către beneficiar după cum urmează:
 • Pentru Deţinătorii de Obligaţiuni, care au cumpărat Obligaţiuni în cadrul Ofertei iniţiale, plata se va face prin transfer bancar în contul bancar menţionat pe Formularul de Subscriere sau într-un cont specificat ulterior Agentului de Plată (conform Anexei 1) de către Deţinătorul de Obligaţiuni cu cel târziu 5 Zile Lucrătoare înainte de Data Plăţii Dobânzii.
 • Pentru toţi ceilalti Deţinători de Obligaţiuni, plăţile se vor face prin virament bancar într-un cont care va fi specificat Agentului de Plată de către Deţinătorul de Obligaţiuni (conform Anexei 1), cu cel târziu 5 Zile Lucrătoare înainte de Data Plăţii Dobânzii.
 • Comisioane bancare: Agentul de plată nu va percepe Deţinătorilor de Obligaţiuni ale Emitentului comisioane din sumele de plată. Orice comisioane percepute de băncile intermediare (care, pentru evitarea oricărui dubiu, nu includ Agentul de Plată) cu privire la plăţile la care se face referire aici, vor fi suportate de către Deţinătorii de Obligaţiuni.
 • Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii rămân la dispoziţia Emitentului, putând fi solicitate acestuia până la expirarea termenului legal de prescriere.
 • Informaţii suplimentare privind procedura de plată a dobânzii aferente obligaţiunilor GDF SUEZ Energy România, pot fi solicitate la adresa de email titluri@brd.ro sau la urmatoarele numere de telefon: +4 021 200 8385 sau +4 021 200 8387.

Eric Stab

Presedinte Director General

Anexa 1

Documente necesare pentru adăugarea / modificarea conturilor bancare ale Deţinătorilor de obligaţiuni:

I.1.     PERSOANE FIZICE

1.1. pentru deţinătorii persoane fizice – în nume propriu

 • Carte de identitate valabilă

Carte de identitate înseamnă cartea de identitate (sau buletinul) cu codul numeric personal pentru cetăţenii români sau paşaportul cu codul de identificare pentru cetăţenii străini.

 • Dacă este cazul, documentul de schimbare a numelui + fotocopie.

Dacă Deţinătorul de Obligaţiuni – persoană fizică este minor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi doreşte să încaseze personal sumele datorate acestuia, Deţinătorul de Obligaţiuni va depune, pe lângă documentele enumerate mai sus, acordul reprezentantului său legal. Dacă sumele sunt încasate de reprezentantul legal / tutore / curator, documentele necesare vor fi cele de la punctul 1.2/1.3 de mai jos.

1.2. pentru deţinătorii cu vârsta sub 14 ani, prin reprezentantul lor legal / tutore:

 • Certificatul de naştere al deţinătorului (cu codul numeric personal)
 • Dacă este cazul, documentul juridic care stabileşte tutela + fotocopie
 • Cartea de identitate a reprezentantului legal sau a tutorelui + fotocopie

1.3. pentru deţinătorii care sunt persoane cu dezabilităţi – prin curator:

 • Cartea de identitate a deţinătorului (cu codul numeric personal);
 • Documentul juridic care stabileşte curatela + fotocopie;
 • Cartea de identitate a curatorului + fotocopie.

1.4. pentru deţinătorii persoane fizice – prin împuterniciţi:

 • Procură specială în original sau o copie legalizată a unei procuri generale;
 • Cartea de identitate a împuternicitului + fotocopie.

1.5 PENTRU DEŢINĂTORII PERSOANE FIZICE care şi-au schimbat NUMELE:

 • Cartea de identitate (cu codul numeric personal);
 • Certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ / documentul administrativ de schimbare a numelui + fotocopie

1.6. pentru moştenitorii deţinătorilor persoane fizice

 • Certificat de moştenitor;
 • Actul de identitate al moştenitorului.

În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, aceştia vor împuternici pe unul dintre ei sau un terţ printr-o procură specială. Agentul de Plată va efectua plata datorată deţinătorului decedat într-un singur cont indicat de moştenitor(i) în procura specială. În cazul în care există mai mulţi moştenitori, nu se pot face plăţi parţiale.

Pentru toate categoriile menţionate mai sus, în cazul plăţilor în alte bănci decât BRD, la documentele de mai sus se va adăuga şi un extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul sau un justificativ emis de bancă, indicând deţinătorul contului bancar menţionat mai sus. Deţinătorul contului poate fi doar Deţinătorul Obligaţiunilor sau, după caz, unul dintre moştenitorii sau împuterniciţii Deţinătorului Obligaţiunilor.

I. 2.     persoane juridice / alte entităţi

 • Certificatul de înregistrare al persoanei juridice / entităţii la Registrul Comerţului / alt document echivalent care certifică înregistrarea persoanei juridice / entităţii la autoritatea competentă – 1 fotocopie
 • Actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz;
 • Actul constatator emis de Registrul Comerţului / document echivalent emis de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 de zile, indicând reprezentantul legal al companiei – 1 fotocopie;
 • Procură în original sau o copie legalizată, dacă va fi necesar.

 

În cazul plăţilor prin transfer bancar către alte bănci decât BRD, la documentele de mai sus se va adăuga şi un extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul sau un justificativ emis de bancă, indicând deţinătorul contului bancar menţionat mai sus. Deţinătorul contului poate fi numai Deţinătorul Obligaţiunilor sau, după caz, împuternicitul acestuia.

În cazul fondurilor de pensii, acestea trebuie să depună următoarele documente:

 • Certificat constatator al societăţii care administrează fondurile, nu mai vechi de 30 de zile, indicând reprezentantul legal al societăţii care administrează fondurile – 1 fotocopie / certificatul de înregistrare / alt document echivalent emis de autoritatea competentă pentru societatea care administrează fondurile care administrează fondurile – 1 fotocopie;
 • Decizia organului de reglementare care atestă autorizarea societăţii de administrare a fondurilor şi a fondului de pensii – 1 fotocopie;
 • Copie a actului de identitate valabil (cartea de identitate cu codul numeric personal pentru cetăţenii români sau paşaportul cu codul de identificare pentru cetăţenii străini) a reprezentantului legal al societăţii de administrare a fondurilor.

Aceste documente referitoare la fondurile de pensii nu vor fi analizate de Agentul de Plată, ci doar transmise mai departe Emitentului.

I.3.     În cazul în care băncile custode / societăţile de investiţii financiare solicită ca sumele datorate clienţilor acestora (persoane fizice sau juridice – deţinători ai Emitentului) să fie transferate în conturile clienţilor lor sau în contul client deschis la banca custode / societatea de investiţii financiare, vor fi depuse următoarele documente:

 • Scrisoare originală semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al băncii custode / societăţii de investiţii financiare sau al departamentului specializat în astfel de operaţiuni, prin care se solicită plata şi se menţionează datele de identificare a clienţilor şi numărul de Obligaţiuni emise de Emitent şi deţinute de fiecare client la banca custode / societatea de investiţii financiare, precum şi conturile (IBAN şi banca) în care trebuie efectuat transferul; dacă printre clienţii băncii custode / societăţii de investiţii financiare se numără şi fonduri de pensii, acest lucru va fi menţionat în scrisoare;
 • Fotocopie după documentul care atestă calitatea solicitantului de reprezentant legal al băncii custode / societăţii de investiţii financiare / departamentului specializat in astfel de operaţiuni pentru persoana care semnează scrisoarea respectivă;
 • Fotocopie după documentul care atestă că banca custode / societatea de investiţii financiare este împuternicită să solicite şi să încaseze sumele în numele clienţilor;
 • Fotocopii ale actelor de identitate / certificatelor de înregistrare ale Deţinătorilor de obligaţiuni, clienţi ai băncii custode / societăţii de investiţii financiare.

Dacă documentele sunt scrise în altă limbă decât româna, acestea trebuie depuse cu apostilă / supralegalizare, dacă este cazul, şi cu o traducere legalizată în limba română.

Toate justificativele vor fi marcate „conform cu originalul” şi vor fi semnate de deţinători / moştenitorii / împuterniciţii acestora.

BRD îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare ca urmare a analizării cererilor.