NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORILOR APLICAȚIEI E-XPLORE EV

1. DESPRE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

În această notă de informare îți explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor tale cu caracter personal de către ENGIE Romania SA, Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254, Call Center 021 9366, adresă de email: consiliere-clienti@ro.engie.com, website: https://www.engie.ro/contact/ (denumită în continuare „ENGIE” și/sau „noi”) în legătură cu utilizarea aplicației e-XPLORE EV deținută de ENGIE. Pentru scopurile acestei note de informare, ENGIE este operator de date cu caracter personal.

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM – SCOPURI, CATEGORII DE DATE, TEMEIURI, PERIOADĂ DE STOCARE

Prezenta notă de informare se adresează clienților ENGIE Romania SA, în calitatea acestora de persoane vizate, care înregistrează un cont în aplicația e-XPLORE EV în mod direct de către client sau de către o persoană desemnată de client, în acest scop.

Pentru accesul în aplicația e-XPLORE EV prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 1. categoriile de date cu caracter personal prelucrate în momentul înregistrării contului în aplicația e-XPLORE EV, respectiv în momentul adaugării unui cod de client, asociat contului deja creat: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, ultimele 6 cifre din CNP, credențiale de acces, cod de client;
 2. categoriile de date cu caracter personal prelucrate în vederea administrării contului de client în aplicația e-XPLORE EV: credențialele de acces, nume, prenume, număr de telefon, CNP, adresă, adresă de e-mail, informațiile transmise în cuprinsul reclamațiilor înregistrate în aplicația e-XPLORE EV, informații legate de plățile efectuate.

În măsura în care persoana vizată nu ne oferă datele cu caracter personal enumerate mai sus, nu vom putea furniza serviciul disponibil prin aplicația e-XPLORE EV.

ENGIE prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri, în baza următoarelor temeiuri juridice: (i) în vederea executării contractului la care persoana vizată este parte, în conformitate cu Art. 6, alin. (1), lit. (b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor 679/2016; (ii) intereselor noastre legitime în legătură cu asigurarea funcționalității optime a aplicației e-XPLORE EV pentru a facilita accesul clienților la aceasta, în conformitate cu Art. 6, alin. (1), lit. (f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor 679/2016; (iii) obligație legală cu privire la facturarea clienților pentru serviciile oferite și transmiterea dovezii pe e-mail, în conformitate cu Art. 6, alin. (1), lit. (c) din Regulamentul General privind Protecția Datelor 679/2016.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: ENGIE prelucrează datele cu caracter personal pentru scopurile descrise mai sus pe durata menținerii contului activ de către persoana vizată, iar apoi pentru o perioadă de 3 ani în vederea apărării intereselor noastre legitime.

3. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele cu caracter personal direct de la persoana vizată atunci când își înregistrează contul în aplicația e-XPLORE EV.

4. CUI VOM DIVULGA DATELE TALE

În vederea asigurării funcționalității aplicației e-XPLORE EV, precum și a unor operațiuni cum ar fi procesarea plăților etc., putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri contractuali precum procesatori de plăți, companii software și de mentenanță IT, către companii din grupul ENGIE sau către autorități publice dacă primim o solicitare legală în acest sens.

5. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

ENGIE nu transferă datele cu caracter personal în afara spațiul SEE. Dacă va fi necesar să transferăm datele către țări din afara spațiului SEE, vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la acest aspect.

6. CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM LE POATE EXERCITA

Pe scurt, drepturile persoanei vizate sunt următoarele:

 • Dreptul de acces la date. Persoana vizată are dreptul de a obţine accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm sau la copii ale acestora, precum și la orice alte informații în legătură cu acestea.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Persoana vizată are dreptul de a obţine rectificarea datelor sale inexacte, precum și completarea acestora.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Persoana vizată are dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, în condițiile prevăzute de lege.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Persoana vizată are dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, în condițiile stabilite de lege.
 • Dreptul la opoziție. Persoana vizată are dreptul de a se opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către noi sau în numele nostru, în condițiile prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.Persoana vizată are dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, în condițiile legii.
 • Dreptul la retragerea consimţământului.În situaţiile în care prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimţământului persoanei vizate, aceasta are dreptul de a își retrage consimţământul în orice moment; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor sale de către noi sau în numele nostru, în cazul în care consideră că prelucrarea nu este conformă cu legislația.

Pentru mai multe informații cu privire la drepturile garantate cu privire la prelucrările de date cu caracter personal puteți accesa Protecția datelor personale | ENGIE.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să contactezi persoana cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal desemnată la nivelul engie: Nicolae Garofil; adresă corespondență: bd. Marăşesti nr. 4-6, sector 4, bucurești, 040254; adresă de e-mail: nicolae.garofil@engie.com.

7. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, modificările vor intra in vigoare de la momentul postării noii versiuni a notei de informare în secțiunea dedicată din aplicația e-XPLORE EV. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note de informare în cadrul aceleiași secțiuni, pentru a putea fi consultate de către persoanele interesate.

8. SEMNIFICAȚIA UNOR TERMENI DIN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu tine, noi suntem operatorul, iar tu ești persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), tu ești persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.
 • SEE: Spațiul Economic European.
keyboard_arrow_up