Legislative

Informare privind factura de furnizare gaze naturale

GDF SUEZ Energy România revine la modalitatea de transmitere lunară a facturii, începând cu facturile emise după data de 26 octombrie 2015.

În ambele modalități de transmitere a facturilor – anterioară (o dată la 3 luni) și actuală (lunară) – cantitățile de gaze naturale facturate, inclusiv cele estimate, sunt determinate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 77/2009, astfel: 2 luni de consumuri estimate (în cazul în care clientul nu transmite pentru aceste luni indexul autocitit în perioada de transmitere precizată pe factura de gaze naturale), urmate de o lună de regularizare consum, o dată la 3 luni (în baza indexului citit de către Operatorul Sistemului de Distribuție a gazelor naturale).

Vă reamintim că aveți posibilitatea de a transmite lunar indexul autocitit aferent consumului de gaze naturale în condițiile și la termenele precizate pe factură, prin următoarele modalități gratuite:

  • în contul dumneavoastră din Agenția online, care poate fi accesat de la orice calculator sau dispozitiv mobil, cu conexiune la Internet;
  • în aplicația mobilă engiemobile.ro, care poate fi descărcată din Apple Store și Google Play;
  • prin apel telefonic la 0800 800 200.

Vă mulțumim.

Echipa GDF SUEZ Energy România


Activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către clienții casnici este realizată în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

Mai jos, regăsiți extrase din Ordinul ANRE nr. 77/2009:

  • ANEXA 2A, care reglementează printre altele, modalitatea de determinare a consumului de gaze naturale facturate:

“Art. 4 – (1) Cantitățile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform Anexei nr. 2, program prevăzut în contractul de furnizare.

(2) Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condițiile și la termenele precizate de furnizor.

(3) Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării contravalorii serviciului de furnizare reglementată, se determină în următoarea ordine de prioritate: a) prin citire de către personalul împuternicit de către furnizor; b) prin autocitire; c) pe baza cantităților prevăzute în Programul de consum.

Art. 5. – Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementată, facturate lunar, se face pe baza indexului echipamentului de măsurare, citit o dată la 3 luni.”

  •  ANEXA 2 care reglementează programul de consum:

“Art. 1. – (1) Furnizorul are obligația să pună la dispoziția consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităților lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturării cantităților de energie estimate lunar.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor.

Art. 2. – În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.”

keyboard_arrow_up